Świat Fizyki

Termodynamika

Termodynamika
Ciśnienie
p = F
S
Gęstość
ρ = m
V
Ciepło
Q = mcwΔT
Ciepło w przemianie fazowej
Q = mL
Q = MR
Równanie Clapeyrona
pV=nRT
Ciepło molowe
Cp = C v+R
I zasada termodynamiki
ΔU = Q+W
Praca(p=const)
W = -pΔV
Sprawność
η = W
Qwl
η = Q1-Q2
Q1
Sprawność silnika Carnota
η = T1-T2
T1
Fizyka współczesna
Równoważność
masy-energii
E = mc2 = m0c2
√(1 - (v2 / c2))
Pęd relatywistyczny
p = m0v2
√(1 - (v2 / c2))
Dylatacja czasu
Δt = Δt'
√(1 - (v2 / c2))
Energia fotonu
E = hf
Pęd fotonu
p = h
λ
fala de Broglie'a
λ = h
p
Zasada nieoznaczoności
ΔpxΔx ≥ h
Efekt fotoelektryczny
hf = W + ( mv2 )max
2
Rozpad promieniotwórczy
N = N0 * 2t/T1/2
Optyka
Równanie soczewki
(zwiercadła)
1 = 1 + 1
f x y
Soczewka
1 =( nsocz -1)( 1 + 1 )
f notocz R1 R2
Zwierciadło
f= R
2
Zdolność skupiająca
Z= 1
f
Kąt graniczny
sinαgr= 1
n
Kąt Brewstera
tgαB=n
Hydrostatyka
Siła parcia
F=ps
Ciśnenie
hydrostatyczne
p=ρgh
Siła wyporu
Fwyp=ρgV
Atom wodoru
Energia
atomu wodoru
En = - mee4 * 1
02h2 n2
Astronomia
III prawo
Keplera
T2 =const
Rśr3