KOMUNIKAT – w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi Interesantów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie od dnia 1 września 2020 r.

Ustala się zasady bezpośredniej obsługi Interesantów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, zwanym dalej „ZSP w Kleszczowie” z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

 1. przyjmowanie Interesantów przez pracowników ZSP w Kleszczowie, w tym nauczycieli, następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną) za pośrednictwem sekretariatu szkoły. Interesanci, którzy nie otrzymali od pracownika ZSP w Kleszczowie potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogli zostać obsłużeni w danym dniu,
 2. przyjście Interesanta w innym terminie, w tym o innej godzinie niż ustalona z pracownikiem ZSP w Kleszczowie , może skutkować odmową wejścia Interesanta na teren szkoły,
 3. na terenie ZSP w Kleszczowie wraz z umówionym Interesantem nie mogą przebywać osoby trzecie, chyba że ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy,
 4. wejście na teren możliwe jest po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni dostępnym środkiem dezynfekującym, w miejscu do tego wyznaczonym,
 5. przez cały czas trwania wizyty w ZSP w Kleszczowie Interesant zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących,
 6. w trakcie obsługi Interesanta pracownik ZSP w Kleszczowie zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust,
 7. na terenie ZSP w Kleszczowie obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób, w tym pracowników ZSP w Kleszczowie – wymagane jest zachowanie 1,5 m odległości między Interesantem a pracownikiem szkoły, chyba że dzieli ich osłona wykonana z tworzywa sztucznego,
 8. w trakcie przebywania na terenie ZSP w Kleszczowie Interesant ma obowiązek stosowania się do komunikatów i oznaczeń dotyczących zasad przemieszczania się, w szczególności Interesant nie powinien samodzielnie przemieszczać się po terenie szkoły,
 9. Interesant, który ma umówioną wcześniej wizytę odnotowuje swoje wejście w ewidencji znajdującej się przy wejściu u ochrony Solparku
 10. umówiona wizyta w ZSP w Kleszczowie nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji przewidzianych w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 11. Z uwagi na bezpieczeństwo innych Interesantów, uczniów i pracowników ZSP w Kleszczowie w przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta, w szczególności z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe, Interesantom może zostać uniemożliwione wejście na teren szkoły.


Godziny pracy sekretariatu, szkoły: 7.30 – 15.30
Zaleca się następujące formy kontaktu Interesantów: