Konkurs fotograficzny „Matematyka w obiektywie”

Święto Liczby Pi zbliża się wielkimi krokami… W związku z tym zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie fotograficznym „Matematyka w obiektywie”. Wystarczy wyjść z domu i rozejrzeć się – gdzie nie spojrzysz, tam matematyka 🙂
Bryły, figury geometryczne, proste, symetrie… Uruchom wyobraźnię, dostrzeż wokół siebie królową nauk, zrób zdjęcie i przyślij do nas. Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu Matematyka w obiektywie.

„Jeśli zagłębisz się odpowiednio mocno w naturę dowolnej rzeczy, znajdziesz w niej matematykę”

Słowa Deana Schlictera doskonale uwydatniają to, że matematyka jest językiem natury.
To proste stwierdzenie, z którym trudno się nie zgodzić. Nauka, bez względu na to czy chcemy czy nie, jest obecna w naszym codziennym życiu. Dlatego rozejrzyj się wokół i weź udział w I edycji konkursu „Matematyka w obiektywie”.  Jednym z motywów przewodnich konkursu niech będzie „Liczba PI w obiektywie”. Wyjdź z domu, dostrzeż różnego rodzaju bryły, figury geometryczne, układy prostych. Zachwyć się symetrią.  Dostrzeż matematykę wokół siebie, sfotografuj ją, a następnie wraz z opisem dostarcz swoje zdjęcie organizatorom konkursu.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”

 1. Celem Konkursu jest:

 · krzewienie kultury matematycznej poprzez spojrzenie na otaczający nas świat,

 · łączenie zainteresowań matematycznych i artystycznych,

 · zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki,

 · rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,

 · poszukiwanie młodych talentów,

 · kształtowanie kompetencji kluczowych takich, jak: kompetencje matematyczne
oraz naukowo – techniczne, świadomość i ekspresja kulturalna.

 • Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
  w Kleszczowie.
 • Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie dwa zdjęcia.
 • Fotografie mogą dotyczyć: LICZBY PI, obiektów i pojęć matematycznych (np. symetria, kula, sześciokąt, parabola, liczby zaprzyjaźnione, oś liczbowa), praw, zasad, prawidłowości matematycznych (np. twierdzenie Talesa, złota proporcja, prosta styczna do okręgu, ciąg Fibonacciego), metafor matematycznych (np. punkt, nieskończoność). Można przedstawić je również w sposób dowcipny, na wesoło.
 • W Konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane
  ani zgłoszone do innych konkursów, a pomysł zdjęcia nie został zapożyczony
  np. z podręcznika matematyki.
 • Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że jest autorem zdjęć.
 • Przy obróbce zdjęć dopuszcza się stosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje
  do czerni – bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
 • Jeśli na zdjęciu znajdują się osoby rozpoznawalne, Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii.
 • Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika
  na nieodpłatne prezentowanie fotografii, z podaniem informacji o jej autorze,
  na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
  oraz na wystawie prac w budynkach szkoły.
  Zgoda na umieszczenie danych osobowych uczniów na stronie internetowej organizatora oraz ich przetwarzanie
  na potrzeby organizacji konkursu, w tym w systemach informatycznych, potwierdzone musi być oświadczeniem w którym dodatkowo zawiera się sformułowanie dot. klauzuli informacyjnej.
 • Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik) na potrzeby organizacji konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych, które jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
 • Prace konkursowe wraz z oświadczeniem (skany dokumentów) oraz wersją elektroniczną zdjęcia prosimy przesłać w terminie do 15 marca 2021 roku na adres: w e-mail należy podać: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, klasę.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.zspkleszczow.pl Wręczenie nagród odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.
 • Kryteria oceny prac:

· zgodność z tematem,

· umiejętności warsztatowe,

· oryginalność potraktowania tematu,

· walory estetyczne,

· opis matematyczny zagadnienia.

 1. Jury oceni prace w dwóch kategoriach – Najpiękniejsza Liczba Pi oraz Matematyka jest piękna, przyzna nagrodę główną Konkursu, wyróżnienia, dyplomy uczestnictwa
  w konkursie.
 2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przewiduje się odwołania od niej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów regulaminu.
 4. Członkowie jury:

Przewodnicząca – dyrektor szkoły Agnieszka Nagoda – Gębicz

Członkowie – Barbara Mickiewicz, nauczyciele matematyki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie.

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu oraz opiekunów prawnych

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu „Matematyka
w obiektywie”
(zwanego dalej Konkursem) organizowanego przez nauczycieli matematyki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu oraz opiekunów prawnych jest:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie

97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym identyfikacji uczestników i weryfikacji spełnienia przez nich warunków uprawniających do udziału
w Konkursie określonych w Regulaminie Konkursu oraz przekazania nagród uczestnikom.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika pełnoletniego lub zgody udzielonej przez rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego.

4. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia, w dowolnie wybranym przez siebie momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Następstwem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest zakończenie jego uczestnictwa w Konkursie.

6. Poza prawem do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, uczestnik zachowuje prawo do: sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych oraz sprzeciwu.

7. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

8. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.