Konkurs: Dyktando w języku obcym – II Edycja

Drodzy uczniowie, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyktandzie w języku obcym. Dyktando odbędzie się 01.06.2021 r. w trzech językach; w j. angielskim (godz. 14:30), niemieckim godz. 15:10) i hiszpańskim (godz. 12:50-13:35). Czekamy na Wasze zgłoszenia do poniedziałku, 31.05.2021 r. Można zgłaszać się do swoich nauczycieli języków obcych. Szczegóły w regulaminie poniżej.

REGULAMIN KONKURSU “DYKTANDO W JĘZYKU OBCYM”

Organizatorzy:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie

nauczyciele języków obcych:
Martyna Paśnik
Kinga Klimczyk

Cele konkursu:

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania kompetencji językowych.

2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

3. Rozwijanie umiejętności pisania w językach obcych.

4. Rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu.

Uczestnictwo w konkursie: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSP w Kleszczowie.

2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.

3. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do konkursu.

4. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu lub organizatorom konkursu.

Warunki udziału w konkursie:

Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie uczestników do organizatorów konkursu do daty ustalonej przez organizatorów konkursu – 31.05.2021r.

Przebieg konkursu:

1. Konkurs polega na napisaniu zaproponowanego przez organizatorów dyktanda. Dyktando oceniają nauczyciele języków obcych w ZSP w Kleszczowie.

2. Uczniowie piszą dyktando długopisem lub piórem (kolor czarny lub niebieski) i nie mogą używać ołówków.

3. Podczas pisania dyktanda nie wolno:

– korzystać z żadnych pomocy naukowych

– porozumiewać się z innymi uczestnikami

– korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, tj. telefony komórkowe, słowniki, laptopy itp.

– pisać dyktowanego tekstu drukowanymi literami.

4. Czas przewidziany na napisanie dyktanda to około 40 minut.

Zasady oceniania:

1. Ocenie podlegają błędy ortograficzne.

2. Nieczytelny bądź niejednoznaczny zapis wyrazu będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego.

3. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.

W razie pomyłki wyraz należy skreślić i napisać ponownie obok lub nad skreślonym wyrazem.

4. Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde poprawnie napisane słowo. Za każde błędnie zapisane słowo (także słowa pominięte, nieczytelne lub niezgodne z interpunkcją np. mała litera na początku zdania) sprawdzający odejmuje 1 punkt. Liczby i daty uczniowie zapisują pisemnie.

Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w terminie 20 dni od przeprowadzenia konkursu.

Nagrody:

Nagrody przyznawane będą za trzy pierwsze miejsca w trzech kategoriach: język angielski, język niemiecki, język hiszpański.

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

2. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

3. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

5. Organizator konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły.