Zajęcia wspomagające uczniów

Zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie informuje, że zgodnie z:

  1. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 983),
  2. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. poz. 983) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1343)

W terminie od 4 października 2021r. do 22 grudnia 2021r. w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nowoczesnych Technologii, zorganizowane zostaną zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Zajęcia wspomagające prowadzone będą w formie zajęć pozalekcyjnych, 1 godzina lekcyjna trwa 45 minut, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.