Uczniowie TNT w projekcie stypendialnym „Liga zawodowców”

15 uczniów naszej szkoły  zakwalifikowało się do projektu   stypendialnego  „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego”. Celem Programu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.  

Projekt zakłada przyznanie stypendium w wysokości 3 tys. zł. tym, którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,75 ze wszystkich przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2020/2021, nie pobierali innego stypendium z projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” oraz  za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W gronie stypendystów, czyli uczniów z najlepszą średnią ocen z przedmiotów zawodowych w województwie łódzkim znaleźli się uczniowie z naszego technikum kształcący się w zawodzie technik mechatronik i technik automatyk:  

Szymon  Strzelczyk
Marcin  Nowacki
Kacper Szafrański
Sebastian  Łyźniak
Michał Dusza
Jakub Książczyk
Norbert  Mordal
Marcel Kozłowski
Grzegorz  Sommerfeld
Jakub Kałużny
Wiktor Łażewski
Jakub  Muszyński
Krzysztof  Zabłocki
Aleksander  Ałaszewski
Wojciech Szafrański

Gratulujemy!

Opiekunami stypendystów są nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2021/2022 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.