Szkolny tydzień profilaktyki

Tradycyjnie już w 3 tygodniu listopada, w dniach od 14 do 18 listopada w naszej szkole miał miejsce Szkolny Tydzień Profilaktyki od hasłem „Myśl Pozytywnie- działaj Bezpiecznie”. Była to kolejna inicjatywa W ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego po październikowym Tygodniu Zdrowia. W ramach tygodnia profilaktyki zorganizowanych zostało wiele działań i spotkań dla uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły. 

Spotkanie profilaktyczne „Profilaktyka raka piersi i sutka”

W poniedziałek 14 listopada w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki odbyło się spotkanie profilaktyczne z „AMAZONKAMI” z Bełchatowskiego Stowarzyszenia „Amazonki” nt. „Profilaktyka raka piersi i sutka”. Spotkanie prowadziły panie: Zdzisława Szmidt, Bożena Guzek i Ewa Michalska. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie i uczennice z klas I – III Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nowoczesnych Technologii.

„Rak piersi jest najczęstszym na świecie nowotworem złośliwym u kobiet. Możliwość jego wyleczenia zależy od zaawansowania w chwili wykrycia, co oznacza, że im wcześniej rak będzie rozpoznany i zostanie podjęte leczenie, tym większy odsetek kobiet osiągnie trwałe wyleczenie. Należy także podkreślić, że w przypadkach wcześnie wykrytych leczenie raka piersi jest maksymalnie zachowawcze i nie pociąga za sobą użycia metod okaleczających tj. amputacji piersi ani wielomiesięcznej obciążającej chemioterapii, a w przypadku raka przedinwazyjnego wyleczenie jest pewne. Metody profilaktyki skoncentrowane są na jak najwcześniejszym wykryciu stanów przedrakowych, raków przedinwazyjnych i wczesnych raków inwazyjnych piersi, w których możliwości wyleczenia są największe.” Młodzież po wysłuchaniu krótkiej prelekcji miała możliwość samodzielnego wykrywania guzków piersi na specjalnych fantomach.

Zdrowy kręgosłup

We wtorek, 15 listopada odbyło się spotkanie dla uczniów pierwszych klas LO i TNTz rehabilitantem z „Kleszczowskiej Przychodni Salus” p. Mariuszem Kopalą poświęcone problemom z kręgosłupem. Zarówno w młodym, jak i starszym wieku zwykle nie przykładamy zbyt dużej uwagi do tego jak siedzimy, pracujemy, odpoczywamy. Prowadzący spotkanie przedstawił problem i zaproponował kilka prostych zmian nawyków, które mogą poprawić naszą kondycję i zdrowie. Podczas pozycji siedzącej nasz kręgosłup podlega ogromnym siłom dociskającym kręgi. Fizjologiczne krzywizny tracą swoją funkcję amortyzującą i ostatecznie zamiast odpoczywać w tej pozycji nasze ciało jest podwójnie zmęczone. Jednak wystarczy od czasu do czasu wykonać kilka prostych ćwiczeń: skłonów, skrętów tułowia i nasze mięśnie dostają liczne odprężające bodźce. Systematyczne ćwiczenia fizyczne poprawiają nastrój
i zwiększają wydolność organizmu. Warto o trym pamiętać. Brak ćwiczeń sprzyja wiotkości mięśni przyczyniając się tym samym do utraty prawidłowej postawy naszego ciała.

Projekt „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia Kontra HIV”.

We wtorek, 15 listopada odbyły się również warsztaty w ramach VIII edycji Akademii Liderów Edukacji HIV/AIDS. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas II i III LO o profilu ratowniczo – medycznym. Podczas zajęć podjęto temat zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS a także dyskutowano o umiejętności podejmowania świadomych decyzji zmniejszających ryzyko zakażenia. Celem warsztatów było również wykształcenie właściwych postaw wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS oraz wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać pomoc, poradnictwo i opiekę medyczną. Podczas spotkania wykorzystano konspekty oraz poszczególne załączniki, które w obrazowy sposób poszerzyły wiedzę na temat profilaktyki HIV/ AIDS. Zgodnie z ideą edukacji rówieśniczej zachęcono uczestników do szerzenia zdobytej wiedzy wśród swoich rówieśników w środowisku szkolnym, ale także wśród znajomych
i przyjaciół w kontaktach pozaszkolnych.

Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich”

W środę 16 listopada, odbyło się spotkanie nt. „Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich”. Szkolenie dla uczniów z klas drugich i trzecich LO i TNT przeprowadziła pani nadkomisarz  Sylwia Maroz z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Celem pogadanki było zapoznanie młodzieży z ich prawami i obowiązkami podczas poruszania się w przestrzeni wirtualnej. Poruszono tematykę związaną z odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny i zachowania popełniane w Internecie. Tematem spotkania była cyberprzemoc i odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowanie oraz działania w różnych miejscach, także w szkole. Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stal kerem. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, zadawała ciekawe i nurtujące ich pytania. Pani nadkomisarz udzieliła uczestnikom wyczerpujących temat odpowiedzi oraz opowiedziała kilka interesujących historii z życia wziętych. Mamy nadzieję, że przekazane informacje pozwolą uniknąć błędów, które wiązałyby się z poniesieniem konsekwencji prawnych. Zajęcia z funkcjonariuszami Policji są cyklicznymi spotkaniami i jednymi z wielu działań profilaktyczno- wychowawczych, prowadzonych przez szkołę i realizowanych w ramach programu profilaktyki.  Dziękujemy Policji z Bełchatowa za zaangażowanie, współpracę oraz profesjonalne wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa naszym uczniom.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

W ramach Międzynarodowego Dnia Tolerancji w środę, 16 listopada, odbyło się spotkanie z prezesem i przedstawicielkami kleszczowskiej fundacji „Przekraczać Granice”, która pomaga, wspiera i  aktywizuje osoby niepełnosprawne, wykluczone społecznie bądź zagrożone wykluczeniem. Celem spotkania było przede wszystkim kształtowanie postaw akceptujących niepełnosprawność. Spotkanie służyło także wzajemnemu zrozumieniu i niwelowaniu przesądów i stereotypów na temat osób niepełnosprawnych. Pozwoliło młodym ludziom na bardziej świadome podejście do problemu nietolerancji i dyskryminacji, jak również rozwinęło poczucie tolerancji poprzez zdobywanie wiedzy na temat niepełnosprawności.

Zostań bohaterem szpiku.

W czwartek 17 listopada dla uczniów klas trzecich i czwartych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nowoczesnych Technologii odbyła się w auli SOLPARKU kolejna prelekcja nt. honorowego dawstwa szpiku kostnego oraz komórek krwiotwórczych przeprowadzona przez dr n. med. Annę Piłat z Ośrodka Dawców Szpiku CSK i S UM w Łodzi pod hasłem „Zostań bohaterem szpiku”. Podczas spotkania zostały omówione zasady rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, metody jego pobierania oraz doboru niespokrewnionego dawcy szpiku kostnego dla biorcy, czyli naszego bliźniaka genetycznego. Pani doktor zaprosiła uczniów – wolontariuszy z naszej szkoły do współpracy. Już  1 grudnia podczas kolejnej akcji krwiodawczej zorganizowanej we współpracy  z HDK PCK w Kleszczowie będziemożna dostać szansę uratowania komuś życia! To właśnie dawcy szpiku uratowali wielu chorych na białaczkę i inne nowotwory krwi. Wystarczy oddać 5 ml własnej krwi i zostać potencjalnym honorowym dawcą szpiku.

Więcej przydatnych informacji o dawstwie szpiku i narządów na stronach: POLTRANSPLANTU: www.szpik.info oraz Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl

Spotkania z psychologiem

W piątek, 18 listopada, od rana miały miejsce spotkania wybranych klas z psychologami
W ramach współpracy z Gminą przy realizacji Gminnego Programu Zdrowia Psychicznego zostały przeprowadzone  prelekcje dla naszej młodzieży nt. Problemów i zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży– profilaktyka ryzykownych zachowań typu: uszkodzenia ciała, zaburzenia lękowe, w tym fobia szkolna, znaczne obniżenie samooceny i poczucia własnej wartości, depresje, zachowania „wyładowujące” (nagłe gwałtowne reakcje, często agresywne, wynikające z bezradności i desperacji), używanie środków psychoaktywnych – leków nasennych i uspokajających, alkoholu, narkotyków (dla obniżenia lęku, napięcia i poprawy nastroju), pogorszenie osiągnięć w nauce (silne emocje utrudniają skupienie się na nauce).Psychologowie rozmawiali z uczniami nt. przyczyn i skutków tych zjawisk, a także sposobów szukania pomocy. Następnie młodzież miała możliwość konsultacji indywidualnych. Po południu odbyło się spotkanie z rodzicami. W trakcie spotkania rodzice mogli nabyć wiele cennych umiejętności, które przydadzą się w budowaniu lepszych relacji rodzinnych opartych na szacunku                      i współpracy:

  • konstruktywnie reagować na trudne zachowania dziecka,
  • radzić sobie ze swoimi emocjami, gdy czujesz, że tracisz nad sobą kontrolę,
  • rozumieć przyczyny trudnych zachowań dzieci i jak reagować, by usunąć źródło problemu,
  • uczyć dziecko rozumienia swoich emocji, ich regulacji i samokontroli,
  • w sposób odpowiedni do wieku i możliwości dziecka komunikować się

z nim, aby nawiązywać współpracę,

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Również w piątek, 18 listopada, miała miejsce akcja informacyjna przygotowana przez uczniów pod hasłem „ Palenie zabija” oraz akcja w ramach realizacji  zadań dotyczących profilaktyki antytytoniowej zawartych w programie profilaktyki  pod hasłem „Zamiast palić papierosa zjedz jabłko”. Akcja miała  na celu uświadamianie skutków palenia tytoniu i biernego palenia, a także zwrócenia uwagi na skuteczne sposoby rzucania nałogu. Rozdając jabłka zwracaliśmy uwagę na zastępowanie szkodliwych papierosów zdrowymi przekąskami.