Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Rada Rodziców, zwana dalej ?Radą?, reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2
1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
2. Kadencja Rady trwa rok.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3
1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco- doradczy.

II. Wybory do Rady

§ 4
1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. W skład Rady wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach.
3. Procedura wyboru i wzór karty do głosowania stanowi załącznik do regulaminu.
4. Wybór może być przeprowadzony, jeżeli w zebraniu rodziców danego oddziału uczestniczy, co najmniej połowa rodziców.
5. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową. W skład rady wchodzą po 3 osoby.
6. Zgłoszeni kandydaci musza wyrazić ustnie swoja zgodę na kandydowanie.
7. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.
8. Przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie.
9. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5
1. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z 3 osób wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.


§ 6
1.  Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

§ 7
1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2.  Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady


§ 8
1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 9

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
3. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 10
1. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

IV. Posiedzenia Rady

§ 11
1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego lub organu nadzorującego.

§ 12
1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
2. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest, co najmniej połowa członków Rady
§ 13
1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół sporządza sekretarz Rady.
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§ 14
1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 15
1. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 16
1. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.


VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 17
1. Członkowie Rady mają prawo:
– Dostępu do informacji związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
– Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
– Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.
3. Członkowie Rady pełnią swoja funkcje społecznie.

VII. Fundusze Rady

§ 18

1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły następujących źródeł:
– ze składek rodziców,
– z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Rada,
– z innych źródeł
2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady.


§ 19

1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.
§ 20

1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
3. Dyrektor,
4. Rada Pedagogiczna,
5. Samorząd Uczniowski.
§ 21

1. Środki pieniężne gromadzone i przechowywane są rachunku bankowym.
2. Wydatkowanie środków rady Rodziców odbywa się na podstawie decyzji Rady  Rodziców.
3. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowej.
4. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.
5. Wydatkowanie środków:
– Dofinansowanie zakupu książek, podręczników
– Nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych, sportowych
– Pomoc socjalna: pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania
– Dofinansowanie imprez organizowanych przez uczniów
– Cele wynikające z bieżącej działalności
– Inne zadania za zgodą rodziców np.:
– dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek, inne wydatki na rzecz całej klasy do wykorzystania w roku szkolnym;
– dofinansowanie konkursów i imprez charakterze ogólnokształcącym, jak np. imprezy sportowo-rekreacyjne, finały szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.;
6. Sposób wydatkowania środków Rady może być w części zależny od życzeń czy wskazań celów przez osoby lub organizacje wpłacające.


VIII. Kompetencje Rady Rodziców

§ 22
1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
2. Opiniowanie szkolnych zestawów programów i podręczników.
3. Opiniowanie wprowadzenia do planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Przyjmowanie do wiadomości planu nadzoru oraz informacji o jego realizacji przedstawionych przez dyrektora szkoły.
5. Opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
– wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Rada Rodziców