Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zspkleszczow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Obszary niezgodności:
– brak podpisów w treściach multimedialnych;
– brak audiodeskrypcji w treściach multimedialnych;
– brak tłumacza języka migowego w treściach multimedialnych;

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-17-06.

Deklaracja została poddana przeglądowi dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretarz szkoły Anetta Koper, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (44)731 65 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Warunki architektoniczne

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8
tel. bezp.: (0-44) 731-65-60
adres e-mail:

Szkoła mieści się w budynkach, które wchodzą w skład kompleksu Solpark Kleszczów. Budynki kompleksu są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Najbardziej dogodne wejście znajduje się od strony południowej, wejście Internatu: nie ma progu, a drzwi mogą zostać otwarte przez pracownika ochrony. Na parkingu znajdują się miejsca dostosowane do osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze i I piętrze. W budynku mieszczą się dwie windy głośnomówiące z napisami w alfabecie brajla.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych