Stypendia

Stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej prowadzonych przez Gminę Kleszczów

Wymagane dokumenty

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce

 • Wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce od roku szkolnego 2018/2019 w postaci listy uczniów, którzy spełnili warunki, składają w sekretariacie szkoły wychowawcy klas w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczów

Stypendium motywacyjne za szczególne osiągnięcia

 • wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego za szczególne osiągnięcia
 • informacje osobowe

Kategorie stypendiów motywacyjnych

 • Stypendium Motywacyjne za wyniki w nauce.
 • Stypendium Motywacyjne za szczególne osiągnięcia.

Termin złożenia wniosków

 • Za I semestr do dnia 28 lutego
 • Za II semestr do dnia 30 czerwca

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28.08.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kleszczów
 • Uchwała Nr XXXVIII/363/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/99/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 sierpnia 2015 roku dotyczącej zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kleszczów
 • Uchwała Nr XXXVIII/366/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uzdolnionym dzieciom i młodzieży uczącym się w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczów

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego za szczególne osiągnięcia

Więcej informacji: Stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej prowadzonych przez Gminę Kleszczów – Gmina Kleszczów (kleszczow.pl)


Stypendia socjalne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy Kleszczów

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie Stypendium,
 • oświadczenie o nieosiąganiu dochodów,
 • informacje osobowe,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
 • decyzje o wysokości przyznanych rent, emerytur, alimentów,
 • zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku szkolnym, wystawione przez właściwy sekretariat szkoły ponadpodstawowej, potwierdzające dane wnioskodawcy,
 • kserokopia orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, poświadczona za zgodność z oryginałem. (dotyczy osób niepełnosprawnych).

Uczniowie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, składają wymagane dokumenty przedstawione za wyjątkiem dokumentów z punktu 4,5 i 6.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Termin odpowiedzi

 • do dnia 30 września na I semestr każdego roku szkolnego,
 • do dnia 28 lutego na II semestr każdego roku szkolnego.

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XV/145/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu Gminy Kleszczów.
 • Uchwała Nr XXXVIII/365/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 09 grudnia 2015 roku dotyczącej określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu Gminy Kleszczów.
 • Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Kleszczów”.
 • Uchwała Nr XXXVIII/364/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/144/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Kleszczów”

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie Stypendium na podstawie Programu lokalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Kleszczów”

Informacje osobowe

Oświadczenie o dochodach

Więcej informacji: Stypendia socjalne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy Kleszczów – Gmina Kleszczów (kleszczow.pl)


Stypendia motywacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy Kleszczów

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek do wyboru:
  • wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce
  • wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego za szczególne osiągnięcia
 2. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen i ocenie zachowania

Termin złożenia wniosków

 • Za I semestr do dnia 28 lutego
 • Za II semestr do dnia 30 czerwca

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów
Kancelaria ogólna

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28.08.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kleszczów
 • Uchwała Nr XXXVIII/363/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/99/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 sierpnia 2015 roku dotyczącej zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Kleszczów
 • Uchwała Nr XXXVIII/367/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uzdolnionym uczniom z terenu gminy Kleszczów uczącym się w szkołach ponadpodstawowych

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego za szczególne osiągnięcia

Zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen i ocenie zachowania

Więcej informacji: Stypendia motywacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy Kleszczów – Gmina Kleszczów (kleszczow.pl)