Szkolny Klub Wolontariatu

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

– Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
– Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
– Kształtowanie postaw prospołecznych
– Rozwijanie empatii i tolerancji
– Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
– Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
– Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
– Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
– Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
– Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
– Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
– Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń
– Rozwijanie zainteresowań
– Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
– Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej