Biblioteka

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie

Biblioteka szkolna zaprasza: 

Poniedziałek     7:45 – 15.45
Wtorek 7:45 – 15.45
Środa 7:45 – 15.45
Czwartek 7:45 – 15.45
Piątek 7:45 – 15.45

Codzienna porcja informacji na profilu Sympatyków Biblioteki ZSPRegulamin Pracy Biblioteki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie

I. ZADANIA BIBLIOTEKI

1.Biblioteka szkolna służy:

 1. udostępnianiu książek i innych źródeł informacji,
 2. promocji czytelnictwa,
 3. rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów,
 4. tworzeniu warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 5. wyrabianiu i pogłębianiu u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 6. doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
 7. popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 8. organizowaniu różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną,
 9. popularyzowaniu wiedzy o regionie.

lI. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka posiada w swoich zbiorach :
  1. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,
  2.   wybrane pozycje z literatury pięknej, książki pomocnicze o tematyce popularnej i naukowej,
  3. wybrane pozycje z literatury pięknej w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim,
  4. wydawnictwa informacyjne i albumowe,
  5. podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
  6. literaturę z zakresu wychowania,
  7. czasopisma   popularnonaukowe,  społeczno-kulturalne,
  8. czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
  9. zbiory multimedialne.
 2. Z biblioteki mogą korzystać:
  1. uczniowie,
  2. nauczyciele i pracownicy szkoły,
  3. rodzice.
 3. Biblioteka udostępnia zbiory:
  1. w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego i potrzeb wynikających z indywidualnej pracy z uczniem,
  2. w uzasadnionych przypadkach, bibliotekarz może wypożyczyć książki na okres ferii zimowych i letnich,
  3. szczegółowe godziny otwarcia biblioteki są zatwierdzone przez dyrektora szkoły i wywieszone w ogólnodostępnym miejscu.

III. ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA:

1. Praca pedagogiczna

 1. organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,
 2. pomaganie w doborze lektur zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej,
 3. rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów- praca z uczniem zdolnym,
 4. wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się- praca z uczniem mającym trudności w nauce,
 5. wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji bezpośredniej i pośredniej, wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 6. wspieranie uczniów, nauczycieli, rodziców w organizowaniu samokształcenia z zastosowaniem różnych źródeł informacji,
 7. organizowanie różnorodnych działań- animacji kulturalnych, rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
 8. współorganizowanie pracy zespołu uczniów współpracującego z biblioteką(m.in. wystawy i promocje książek, animacje kulturalne, innowacje w bibliotece)
 9. dbanie o reklamę i prestiż biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym,

2. Praca techniczno organizacyjna:

 1. wypożyczanie i udostępnianie księgozbioru biblioteki,
 2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i zapotrzebowaniem nauczycieli, uczniów, rodziców,
 3. ewidencjonowaniei opracowywanie księgozbioru, a także ich selekcja zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.

3. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji:

 1. gromadzenie, opracowywanie,udostępnianie różnych źródeł informacji,
 2. pomoc w wyborach czytelniczych,
 3. pomoc w wyszukiwaniu źródeł informacji,
 4. udzielanie porad bibliograficznych,
 5. kierowanie uczniów do innych bibliotek i ośrodków informacji

4. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:

 • komputeryzacja biblioteki,
 • udostępnieni stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu oraz urządzenia wielofunkcyjnego,
 • wzbogacanie na bieżąco księgozbioru biblioteki zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • tworzenie nowych katalogów i zestawień,

5. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:

 1. rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek,
 2. wystawy tematyczne,
 3. konkursy,
 4. akcje promujące czytelnictwo.

6. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną:

 1. animacje kulturalne,
 2. gazetki i wystawy tematyczne,
 3. organizowanie wyjazdów do teatru połączonego ze zwiedzaniem muzeów,
 4. organizacja wyjazdów na targi książki,
 5. spotkania autorskie.

7. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami:

 1. pomoc w wyborach czytelniczych,
 2. udzielanie porad bibliograficznych,
 3. rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
 4. pomoc w przygotowaniu do konkursów, olimpiad, egzaminów,
 5. konsultacje przy planowaniu zakupu nowości wydawniczych.

8. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami:

 1. Udostępnianie/wypożyczanie materiałów dydaktyczno• wychowawczych przydatnych w pracy nauczyciela,
 2. pomoc w przygotowaniu do konkursów, olimpiad, egzaminów,
 3. współpraca w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
 4. współuczestnictwo w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,
 5. nauczyciele znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,
 6. współpraca przy organizacji imprez/ konkursów/projektów szkolnych, lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich.
 7. współpraca w zakresie egzekwowania postanow ień regulaminu biblioteki.

9. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami:

 1. umożl iwienie rodzicom swobodnego korzystania ze zbiorów biblioteki,
 2. rodzice mogą zgłaszać propozycje dotyczące zasobów księgozbioru biblioteki,
 3. informowanie rodziców o aktywności czytelniczej uczniów, przez wychowawcę,
 4. organizowanie wycieczek do innych bibliotek,
 5. organizowanie imprez kulturalnych dla szkoły i środowiska lokalnego,
 6. organizowanie spotkań autorskich we współpracy z GBP w Kleszczowie,
 7. współuczestnictwo w organizowaniu różnych działań promujących czytelnictwo,
 8. promocja biblioteki w mediach lokalnych,
 9. udział w konkursach.

10. Zasady korzystania z biblioteki:

 1. korzystanie z biblioteki jest nieodpłatne,
 2. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko,
 3. jednorazowo można wypożyczyć 3 książki:
  1. lektury na okres 2 tygodni,
  2. pozostałe książki na okres 1 miesiąca,
 4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu,
 5. jeżeli Czytelnik nie przeczyta/ książki, a wypożyczaln ia nie ma na nią nowych zamówień może przynieść książkę i poprosić o zmianę terminu zwrotu,
 6. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 1. wobec Czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji,
 2. korzystający z bib liote ki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki, należy zwrócić uwagę na ich stan a zauważone uszkodzenia zgłosić bib liot ekarzow i.
 3. w przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:
 4. odkupić identyczne dzie ło,
 5. odkupić inne dzieło wskazane przez bibliotekarza,
 6. wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego,
 7. Czytelnicy opuszczający szkołę ( Uczniowie, Pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki,
 8. wypożyczenie na okres wakacji:
  1. w uzasadnionych przypadkach, bibliotekarz może wypożyczyć książki na okres ferii zimowych lub letnich ale tylko wtedy, gdy nie ma żadnych zaległości na koncie Czytelnika.
  2. książki wypożyczone na okres wakacji należy zwrócić w pierwszym tygodniu nauki, czyli do 10 września br.
  3. w przypadku uszkodzenia lub zagub ienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany: odkupić identycznedzieło lub odkupić inne wskazane przez bibliotekarza.
  4. wypożyczenie książek w nowym roku szkolnym jest możliwe, tylko po wcześniejszym rozliczeniu się z książek wypożyczonych na okres wakacji.

Regulamin wchodzi z dniem 02.09.2019 r.

Regulamin zatwierdzony przez Dyrektor Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Kleszczowie.
Egzemplarz ze stosownym podpisem dostępny w placówce szkoły.