REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJACEJ UCZNIÓW TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II W KLESZCZOWIE DO UDZIAŁU  W PROJEKCIE 

„Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym”

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uzupełniającej uczestników projektu „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w roku szkolnym 2021/2022

§ 2

Informacje o projekcie

1. Projekt realizowany jest przez Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie w okresie od 2020-10-01 do 2022-09-30

2.  Projekt skierowany jest do uczniów klasy trzeciej Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie w zawodzie:

 • technik mechatronik
 • technik automatyk

3. W roku szkolnym 2021/2022 projekt obejmuje dwie mobilności, które planowane są w następujących terminach:                                                                                                                                                   

a. I grupa: 27.03. – 09.04.2022r. – 20 uczniów technikum w zawodzie technik mechatronik oraz 2 opiekunów;                                                                                                                                                  

b. II grupa: 15.05. – 28.05.2022r. – 20 uczniów technikum w zawodzie technik automatyk  oraz 2 opiekunów.

§ 3

Zasady rekrutacji uzupełniającej uczestników projektu

1. Nabór kandydatów prowadzony będzie w terminie od 25.04.2022 r. do 02.05.2022r. do godz.10.00 przez Komisję Rekrutacyjną w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 • kierownik kształcenia praktycznego – p. Aneta Walczyk
 • koordynator projektu, nauczyciel języka niemieckiego – p. Emilia Ławska
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych – p. Wojciech Rosiak
 • nauczyciel języka angielskiego – p. Olga Karasińska

3. O procesie rekrutacji uzupełniającej do udziału w projekcie potencjalni uczestnicy zostaną poinformowani w następujący sposób:

 • poprzez stronę internetową szkoły;
 • na godzinach wychowawczych przez wychowawców klas technikum oraz na zajęciach z doradcą zawodowym;
 • poprzez informację w aplikacji Microsoft Teams na kanale POWER;
 • na apelu organizacyjnym, prowadzonym przez dyrektora szkoły, P. Agnieszkę Nagodę-Gębicz.

4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i nie brała już  udziału w tego typu projekcie oraz  jest uczniem klasy trzeciej lub czwartej Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie w zawodzie technik mechatronik i technik automatyk.

5. Uczestnicy projektu zostaną wybrani do udziału w projekcie na podstawie następujących kryteriów:

 • średniej ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie ukończenia klasy II lub III;
 • średniej ocen z języków obcych (j. angielskiego i j. niemieckiego) na świadectwie ukończenia klasy II lub III;
 • oceny z testu kompetencji językowych z języka angielskiego;
 • oceny z zachowania na świadectwie ukończenia klasy II lub III;
 • zaangażowania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego w klasie II lub III, ocenianego przez wychowawcę klasy.

6. Oceny spełnienia wymaganych kryteriów dokona komisja rekrutacyjna na podstawie wytyczonej skali oceniania:

 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych – max 20 pkt, w tym: średnia 6,0 – 5,0 -20 pkt, 4,9 – 4,5 – 16 pkt, 4,4 – 4,0 – 12 pkt, 3,9 – 3,5 – 8 pkt, 3,4 – 3,0 – 4 pkt, 2,9 – 2,5 – 0 pkt;
 • średnia ocen z języka angielskiego i niemieckiego – max 30 pkt, w tym: średnia 6,0 – 5,0 -30 pkt, 4,9 – 4,5 – 25 pkt, 4,4 – 4,0 – 20 pkt, 3,9 – 3,5 – 15 pkt, 3,4 – 3,0 – 10 pkt, 2,9 – 2,5 – 5 pkt;
 • ocena  z testu badającego poziom wiedzy z języka angielskiego – max 20 pkt, w tym: za 100 – 90% uzyskanego wyniku – 20 pkt, 89 – 80% – 16 pkt, 79 – 70 – 12 pkt, 69 – 60% – 8 pkt, 59 – 50% – 4 pkt, 49 – 40% – 1 pkt,  39 – 0% – 0 pkt.
 • ocena z zachowania – max 15 pkt, w tym wzorowe – 15 pkt, bardzo dobre – 11 pkt, dobre – 7 pkt, poprawne – 3 pkt, nieodpowiednie i naganne – 0 pkt);
 • zaangażowanie na rzecz szkoły i środowiska lokalnego – max. 15 pkt, w tym: znaczne  15 pkt, średnie  11 pkt, umiarkowane – 7 pkt, słabe – 3 pkt.

Maksymalnie będzie można uzyskać 100 punktów. Suma zdobytych punktów zadecyduje o miejscu kandydata na liście uczestników projektu.

7. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w terminie do 21.10.2021r. do godz. 14:00 zobowiązany jest złożyć do koordynatora projektu, p. Emilii Ławskiej formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny jest w zakładce POWER  2021/22 – w pliku rekrutacja na stronie internetowej szkoły www.zspkleszczow.pl.

8. Każdy kandydat jest zobowiązany do napisania testu kompetencji z języka angielskiego w dniu 22 października.

9. Proces rekrutacji uzupełniającej zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną  listy uczestników projektu w zawodzie: technik mechatronik i technik automatyk oraz umieszczeniem ich na stronie internetowej szkoły www.zspkleszczow.pl. oraz na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim w terminie do 02.05.2022r. do godz. 15:00. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół uzupełniający rekrutację.

10. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów  w procesie rekrutacyjnym o kolejności na liście lub zakwalifikowaniu kandydata do projektu zadecyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych.

11. W przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie bądź zostanie skreślony  z listy uczestników wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

12. Rekrutacja i uczestnictwo w projekcie odbywa się na zasadach równości szans i niedyskryminacji, co oznacza, że wszyscy uczestnicy mają równe szanse bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itp.

13. W ramach projektu PO WER każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

14. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym poprzez aplikację Teams z Komisją Rekrutacyjną, którego termin zostanie podany po zakończeniu rekrutacji.

15. Każdy uczestnik/czka zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu: mentalnym, językowym i kulturowym przed rozpoczęciem mobilności zgodnie z harmonogramem zajęć, który zostanie przedstawiony uczestnikom po zakończeniu rekrutacji, a przed rozpoczęciem tychże zajęć.

§ 4

Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

1. Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji  Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od daty opublikowania listy uczestników projektu i listy rezerwowej.

2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć pisemnie do dyrektora szkoły, który ma 7 dni na rozpatrzenie odwołania.

3. Dyrektor poinformuje kandydata o wynikach procedury odwoławczej w formie informacji e-mail.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.