Podpisanie umów z uczestnikami projektu POWER – mobilność 1 i 2

Po długim oczekiwaniu  rozpoczęliśmy  przygotowania do wyjazdu na staż zawodowy do Drezna w ramach realizacji projektu „Europejski wymiar edukacji   w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072 finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego„. W dniu 13 września 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik oraz 20 – w zawodzie technik automatyk, podpisało z Panią Dyrektor, Agnieszką Nagodą-Gębicz umowy wraz z załącznikami, zawierające wszelkie ustalenia i zasady dotyczące udziału w mobilności, jak i po jej zakończeniu. Nad sprawnym przebiegiem procesu podpisywania dokumentów czuwał koordynator projektu, Pani Emilia Ławska. Mobilność planowana jest w terminie 19.09 – 02.10.2021r. Mamy nadzieje, że uczestnicy projektu będą, tak jak ich poprzednicy, także zadowoleni z udziału w projekcie, z możliwości odbycia stażu za granicą oraz poszerzenia swoich kompetencji na wielu płaszczyznach.