Pedagog

Plan pracy pedagoga szkolnego

p.Beata Wysmułek
Godziny pracy
Poniedziałek 14.15 – 15.45
Wtorek 11.30 – 14.30
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek –
Piątek – 9.00 – 11.30

p. Ilona Bujacz
Godziny pracy
Poniedziałek 9.30 – 12.30
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 11.30 – 15.30
Czwartek 12.30 – 15.30
Piątek 11.50 – 12.50

Plan pracy pedagoga specjalnego

p. Szymon Madejczyk
Godziny pracy
Wtorek 12.30 – 15.30
Środa 9.15 – 13.15
Piątek 8.00 – 14.00


Pedagog szkolny  

to ktoś, kto wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie , nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, jest życzliwy, udzieli pomocy i wsparcia.

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga, gdy:

  • mają problem i nie wiedzą, jak go rozwiązać,
  • ogarnia ich zniechęcenie, apatia, smutek,
  • chcą z kimś porozmawiać,
  • mają problemy rodzinne,
  • nie potrafią porozumieć się z nauczycielem, rodzicem, kolegami,
  • czują się samotni, myślą, że nikt ich nie rozumie,
  • nie potrafią się uczyć,
  • chcieliby pomagać innym, ale nie wiedzą jak,
  • mają ciekawe pomysły, które chcieliby wykorzystać,
  • chcą podzielić się swoimi sukcesami i radościami.

Mogą przyjść z każdą sprawą, z którą sami nie potrafią sobie poradzić.

Rodzice mogą zwrócić się do pedagoga, gdy:

·        niepokoi ich zachowanie dziecka,

·        chcą porozmawiać o dziecku,

·        chcą poprawić relacje z dzieckiem,

·        potrzebują wsparcia w procesie wychowania,

·        zauważą u dziecka problemy w uczeniu się,

·        znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

·        mają pytania i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc.

Nauczyciele mogą skorzystać z konsultacji w związku z problemami swoich uczniów (szkolnymi lub rodzinnymi).

Zadania, które w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno – pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi:

§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę                          i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych  specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.