Podpisanie umów z uczestnikami projektu POWER

W dniu 27 kwietnia 2022r. uroczyście zakończyły się działania przygotowawcze do udziału w projekcie dla grupy trzeciej (IIImg technik mechatronik) i grupy czwartej (III tg technik automatyk). Zajęcia prowadzone były od listopada 2021r. do kwietnia 2022r zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formule on Line, przy pomocy aplikacji Teams. Uczestnicy projektu  otrzymali z rąk dyrektora szkoły, pani Agnieszki Nagody-Gębicz dyplomy uczestnictwa w zajęciach językowych, mentalnych i kulturowych w ramach przygotowania oraz rozmówki polsko-niemieckie, mające służyć jako wsparcie językowe w czasie pobytu w Niemczech. Przypomnijmy, że uczniowie wyjeżdżają na staż zawodowy do Niemiec w ramach realizacji projektu „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072 finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego„.  Okres mobilności obu grup to 15.05. – 28.05.2022.

Podpisanie umów z uczniami (grupa III i IV)

40 uczniów z klasy IIImg, IIItg i IIIt rozpoczyna wkrótce zagraniczny staż zawodowy w Dreźnie w ramach realizacji projektu „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072 finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego„.                                                      

W dniu 29 kwietnia 2022r. uczniowie grupy III i IV podpisali z dyrektorem szkoły, Panią Agnieszką Nagodą-Gębicz umowy wraz załącznikami, zawierające wszelkie ustalenia i zasady dotyczące udziału w mobilności, jak i po jej zakończeniu. Nad sprawnym przebiegiem procesu podpisywania dokumentów czuwał zespół projektowy.  Mamy nadzieję, że wyjeżdżające grupy będą, jak ich poprzednicy, także zadowoleni z udziału w projekcie, z  możliwości odbycia stażu za granicą  oraz poszerzenia swoich kompetencji na wielu płaszczyznach, jak jej poprzednicy. Termin mobilności : 15.05. – 28.05.2022r.