DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PO WER

Z początkiem listopada 2021r. kolejni uczestnicy projektu „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072  rozpoczęli zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na dwutygodniowy staż zawodowy do Drezna, które będą trwać do końca lutego 2022 roku.

W ramach działań przygotowawczych odbędą się następujące zajęcia:

• zajęcia językowe z języka angielskiego (język stażu), które mają na celu rozwijanie umiejętności komunikacji oraz poszerzenie zasobu słownictwa technicznego przydatnego podczas odbywania praktyk zawodowych prowadzone przez anglistkę P. Olgę Karasińską dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik oraz przez P. Małgorzatę Bugajską dla uczniów profilu: technik automatyk.;
• zajęcia językowe z języka niemieckiego (język codziennej komunikacji), których celem będzie rozwijanie umiejętności porozumiewania się i radzenia sobie w codziennych sytuacjach prowadzone przez germanistkę P. Paulinę Szczepaniak dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik oraz przez P. Emilię Ławską dla uczniów profilu: technik automatyk.; ;
• przygotowanie mentalne w ramach którego uczestnicy przygotują  się do umiejętnego radzenia sobie w sytuacji rozstania z bliskimi na czas wyjazdu oraz ze stresem w nowym środowisku, jak również udoskonalą umiejętność komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole wielokulturowym oraz wielonarodowościowym.  Zajęcia prowadzone będą przez pedagoga szkolnego P. Beatę Wysmułek oraz   P. Ilonę Bujacz;
• przygotowanie kulturowe mające na celu przybliżenie uczestnikom projektu realiów kulturowych Niemiec z uwzględnieniem takich zagadnień jak tradycje i obyczaje, kuchnia niemiecka, stereotypy, elementy geografii, turystyki i wiedzy o kulturze. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycielkę geografii P. Marzenę Klimę oraz germanistkę P. Emilię Ławską.

Mobilności obu grup planowane są do realizacji w pierwszej połowie roku 2022r.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”