Informacje o projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE w ramach programu FERS

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie realizuje projekt pt. „Europejski staż drogą do kariery zawodowej w kleszczowskim technikum” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000076915, który jest realizowany na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w podziale: 82,52% środki europejskie i 17,48% środki krajowe.

Kwota dofinansowania, jaką uzyskała szkoła to 54 124,00 Euro (250 009,58 PLN).

Czas trwania projektu: 01.09.2023r. – 31.08.2024r.

Projekt skierowany jest do uczniów klas czwartych Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, którzy kształcą się lub ukończyli kształcenie w zawodzie technik mechatronik oraz technik automatyk. Do udziału w projekcie uczestnicy zostaną wybrani na drodze rekrutacji według wytyczonych kryteriów zgodnie z regulaminem rekrutacji.

W ramach projektu 30 uczestników weźmie udział w 2-tygodniowym stażu zawodowym dotyczącym „Komputerowego wspomagania projektowania przy użyciu AutoDesk (AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor)” w placówce kształcenia zawodowego „WBS TRAINING AG” w Dreźnie.

Projekt obejmie dwie mobilności w terminie 10.03. – 23.03.2024r.

Mobilności uczestników w celu odbycia stażu zawodowego zostaną poprzedzone działaniami przygotowawczymi. W ramach tych działań zostaną podjęte następujące kroki:

 • przygotowanie mentalne – uczestnicy projektu będą uczestniczyli w zajęciach z przygotowania mentalnego, prowadzonych przez pedagoga szkolnego w trzech blokach 2-godzinnych. Głównym celem zajęć będzie przygotowanie uczestników do umiejętnego poradzenia sobie w sytuacji rozstania z bliskimi na okres czasu wyjazdu oraz do radzenia sobie ze stresem w nowym środowisku. Ponadto ważnym aspektem będzie lepsze poznanie się uczestników wyjazdu oraz doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole wielokulturowym i wielonarodowościowym;
 • przygotowanie językowe – będzie obejmowało dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w zakresie słownictwa fachowego oraz dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego w celu rozwijania umiejętności porozumiewania się i radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Zajęcia językowe zarówno z angielskiego jak i z niemieckiego prowadzone będą przez nauczycieli języków obcych naszej szkoły w wymiarze 30 godzin jęz. angielski i 20 godzin język niemiecki.
 • przygotowanie kulturowe – odbędzie się w trakcie zajęć, które będą miały na celu przybliżenie uczestnikom projektu realiów kulturowych Niemiec, z uwzględnieniem następujących zagadnień: tradycje i obyczaje, kuchnia niemiecka, stereotypy, elementy geografii, turystyki i wiedzy o kulturze. Zajęcia te przeprowadzone zostaną przez nauczyciela geografii oraz języka niemieckiego naszej szkoły w wymiarze po 6 godzin lekcyjnych;

Charakterystyka partnera projektu: Partnerem projektu jest niemieckie Centrum Kształcenia Zawodowego „WBS TRAINING AG” w Dreźnie z siedzibą główną w Berlinie. Placówka ta posiada ogromne doświadczenie w implementacji projektów mobilności. Od 2004 r. uczestniczyła w realizacji ponad 100 projektów w ramach programu „Leonardo da Vinci” (IVT, VETPRO, PLM) czy programu 'Uczenie się przez całe życie”. Obecnie realizuje projekty mobilnościowe w ramach programu ERASMUS+ oraz PO WER, związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym, z których większość prowadzi oddział WBS w Dreźnie. Związane jest to z faktem powstania w 2014r. w tym oddziale „Centrum Kompetencji Dla Projektów Mobilności”, które oferuje i organizuje staże oraz praktyki zawodowe dotyczące wielu dziedzin kształcenia zawodowego, wśród których znajduje się także projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem programów komputerowych: AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor. Ponieważ nasza placówka właśnie w tym kierunku chce poszerzyć kompetencje zawodowe uczniów, dlatego odbycie stażu w „WBS TRAINING AG” w Dreźnie jest mocno uzasadnione. Fakt posiadania przez partnera certyfikatu systemu zarządzania jakością DIN EN ISO 9001, daje gwarancję wysokiej jakości oraz sprawnej realizacji naszego projektu.

Główne cele projektu:

 • podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń przy użyciu AutoDesk (AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor);
 • pogłębienie znajomości języków obcych, w tym języka angielskiego w zakresie słownictwa specjalistycznego i języka niemieckiego w zakresie umiejętności komunikacyjnych;
 • umożliwienie uczestnikom projektu lepszego startu w życie zawodowe poprzez realizację zagranicznych praktyk zawodowych;
 • promowanie wśród uczniów idei uczenia się przez całe życie, ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego;
 • zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły poprzez propagowanie europejskiego wymiaru edukacji;
 • promowanie wartości tolerancji, różnorodności i wspólnego dziedzictwa w kontekście europejskim;
 • rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost motywacji do nauki wśród uczniów; propagowanie idei mobilności młodych ludzi w celu wzmocnienia swojej pozycji na europejskim rynku pracy;
 • poznanie historii, kultury i obyczajów kraju partnera projektu;
 • poznanie nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi oraz metod nauczania i wdrożenie ich do codziennej pracy dydaktycznej.

W ramach mobilności uczestnicy projektu oprócz stażu, zrealizują bogaty program kulturowy (zwiedzanie Drezna, w tym: Starego Miasta, Szklanej Manufaktury Volkswagena, Muzeum Techniki, Muzeum Wojskowo-Historycznego Bundeswehry w Dreźnie, Pałacu i Ogrodów Pillnitz oraz jednodniową wycieczkę do Szwajcarii Saksońskiej.

Po odbyciu stażu każdy uczestnik projektu otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie, certyfikat od zagranicznego partnera projektu o odbyciu stażu zawodowego oraz dokument Europass Mobilność.

Po zakończonych mobilnościach zostaną podjęte następujące działania:

 • wdrażanie rezultatów – na podstawie opracowanego planu wdrożenia nabytych kompetencji zawodowych i językowych, a także rozwiązań pedagogicznych, organizacyjnych i metodycznych.
 • upowszechnianie rezultatów projektu zgodnie z harmonogramem działań promujących i upowszechniających rezultaty projektu, przez organizację wysyłającą i przyjmującą;
 • ewaluacja – która zostanie przeprowadzona, w celu określenia, czy projekt osiągnął zakładane cele i rezultaty. Całość prac ewaluacyjnych nadzorować będzie koordynator projektu przy wsparciu zespołu projektowego z naszej szkoły, osób towarzyszących podczas wyjazdów wraz z organizacją przyjmującą. Ewaluacją objęte zostaną wybrane obszary, badane wg odpowiednich kryteriów, przy użyciu różnych metod i narzędzi. Wyniki posłużą sporządzeniu wniosków i rekomendacji.