TERMINY REKRUTACJI

Rekrutacja do LO i TNT w Kleszczowie na rok szkolny 2024/2025 prowadzona jest w formie elektronicznej: http://www.lodzkie.edu.com.pl/kandydat

Postępowanie rekrutacyjne przebiega w następujących terminach:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności
oddo
22 kwietnia 202421 maja 2024 do godz. 12:00Logowanie na ogólnopolskiej stronie www.lodzkie.edu.com.pl/kandydat. Złożenie wydrukowanego ze strony wniosku o przyjęcie do szkoły (tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8
03 lipca 202408 lipca 2024 godz.15:00Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym.
03 lipca 202409 lipca 2024 godz.15:00Uzupełnienie złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia  szkoły  podstawowej  oraz  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
03 lipca 202411 lipca 2024Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
15 lipca 2024 r. do godz. 12:00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – lista wstępna.
22 kwietnia 2024r.16 lipca 2024Wydanie    skierowań     na     badania    lekarskie                  kandydatom zakwalifikowanym do technikum.
15 lipca 2024r. od godz. 12:0018 lipca 2024r. do godz. 12:00Termin potwierdzenia przez rodzica kandydata/ kandydata pełnoletniego zakwalifikowanego woli podjęcia nauki w wybranej szkole, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
19 lipca 2024r. do godz. 12:00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów      przyjętych       i       kandydatów       nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – lista ostateczna.
Procedura odwoławcza
do dnia 26 lipca 2024r.po opublikowaniu list osób przyjętych i nieprzyjętych, rodzic lub pełnoletni   uczeń   może    wystąpić    do    komisji    rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata  do  publicznej   szkoły.   Uzasadnienie   sporządza   się w terminie 3 dni od złożenia wniosku. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
  Postępowanie uzupełniające
Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli po przeprowadzeni postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Informacje o wolnych miejscach zostanie podana do publicznej informacji na stronie www.lodzkie.edu.com.pl/kandydat i tablicy ogłoszeń szkoły
23 lipca 202426 lipca 2024 godz.12:00Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8.
23 lipca 202430 lipca 2024r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.
31 lipca 2024r. godz. 12:00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – lista wstępna.
22 lipca 2024do 31 lipca 2024Wydanie    skierowań     na     badania    lekarskie                  kandydatom zakwalifikowanym do technikum.
31 lipca 2024 godz. 12.002 sierpnia 2024 do godz. 12.00Termin potwierdzenia przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli podjęcia nauki w wybranej szkole, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
5 sierpnia 2024 do godz. 12.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – lista ostateczna.