Powołanie do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji i Nauki

19 czerwca 2023 r. w naszej szkole gościliśmy pana Andrzej Krycha Łódzkiego Wicekuratora Oświaty oraz pana Tomasza Trzaskacza dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas spotkania został wręczony pani dyrektor Agnieszce Nagoda – Gębicz akt powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Rada jest organem pomocniczym Ministra Edukacji i Nauki. Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym:
    • udział w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych,
    • organizowanie wstępnych konsultacji nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w środowisku dyrektorów szkół i pracodawców,
    • wspieranie Ministra Edukacji i Nauki oraz kuratorów oświaty w konsultowaniu proponowanych zmian w kształceniu zawodowym;
  2. organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, w szczególności w środowisku pracodawców.